ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบที่มีต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย; The Effect of Story-Telling Activity Supplementary by using Questions Based on six Thinking Hats on Self-Discipline Behavior of Early Childhood C

Main Article Content

สุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย Sununtareerat Tanbankoi

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 24 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบมีค่าคะแนนคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และ  2) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จำนวน 9 ข้อ โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้  1)  ด้านความรับผิดชอบ  2) ด้านการควบคุมตนเอง  3) ด้านความมีเหตุผล ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างระดับพฤติกรรมกับจุดประสงค์เท่ากับ 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมินเท่ากับ 0.98


                ผลการวิจัยพบว่า


 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบ
  มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง และความมีเหตุผลอยู่ในระดับดีมาก

 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามตามแนวคิดหมวกหกใบ
  มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหลังได้รับการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  Abstract


                  The purpose of research were to study the self-discipine behavior of early childhood children who received the story-telling activity supplementary by using questions based on six thinking hats and compare the self-discipine behavior of early childhood children before and after received the story-telling activity supplementary by using questions based on six thinking hats. The samples were 24 early childhood children from kindergarten 1 studying in second semester academic year 2015 at Bann Nong Mai Dang School, Nakhon Sawan Educational Service Area 1. The samples were seleced by cluster random sampling.The instruments used in the research were 1) plans of story-telling activity supplementary by using questions based on six thinking hats with average score of 4.69 and the standard deviation of 0.42 and 2) A students’s self-discipine observation form have messages that indicates the self-discipine behavior of  9 items separately as follows.  1) responsibility 2) self - control, and 3) reasoning by used 3-star rating scale with IOC of 1.00 and RAI of  0.98.


                  The research findings were as follows:


  1. Early childhood children who have been given experience by story-telling activity supplementary by using questions based on six thinking hats have self-discipine behavior inresponsibility, self - control, and reasoning at very good level.

  2. Early childhood children who have been given experience by story-telling activity supplementary by using questions based on six thinking hats have self-discipine behavior level of post- experience higher than that of pre-experienced at the .05 level of significance.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations