ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; Effect of Project Learning on the Science Process Skill and Ability to do Science Project of Prathomsuksa Six Student

Main Article Content

พุทธธิดา ชูศรสาย Phutthida Chosonsay

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังเกษตร จำนวน 33 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีหน่วยการสุ่ม คือ ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ความเหมาะสมระดับมาก (= 4.37, S.D. = 0.28)  2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยจำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.29 – 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.36 – 0.69 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 3) แบบวัดความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินพฤติกรรม 4 ระดับ จำนวน 4 ข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นระหว่าง 0.67 - 1


                   ผลการวิจัยพบว่า


  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี 

    Abstract


    The purposes of this study were to 1) to compare  the science project skill before and after to learning from the project learning of  Prathomsuksa 6 students  2) to study ability to do science project of Prathomsuksa 6 students learning form the project learning. The sample were 33 students at Banwangkaset school selected by cluster random sampling with a class being a unit random. The research instruments  used in this were 1) The science project learning plans approved by 3 specialists with high appropriate ( = 4.37, S.D. = 0.28)  2) 40 items of multiple choices the science process skill test with the difficulty at 0.29–0.77, the discrimination at 0.36–0.69 and the reliability at 0.94 3) evaluation form for science project ability 4 scales, index of conqruence at 0.67- 1                                                                     The research findings were as follows: 1. Prathomsuksa 6 students learning ability on science process skill after the project learning was higher than before with .05 statistic significant level.  2. Prathomsuksa 6 students learning ability from the project learning was in good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations