โมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด; Structural Equation Model of Factors Affecting Managerial Success of Schools under the Provincial Administration Organizations

Main Article Content

กฤตย์ ไชยวงศ์ Krit Chaiwong

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและสร้างโมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงผสานวิธี ทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  และการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า กลุ่มตัวอย่างคือครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 860 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 156 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LISREL ผลการวิจัยพบว่าความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน มีตัวแปรสังเกต คือความสุขของบุคลากร  คุณภาพของนักเรียน และรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง มี 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครู ซึ่งตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วยการทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการสอนของครู รองลงมาคือปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน   ตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ ภาวะผู้นำ และความสัมพันธ์ชุมชน ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน ตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัย ปัจจัยด้านงบประมาณ  ตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี  ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการดำเนินงานของกองการศึกษา จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง พบว่า โมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 38.53, df = 27 , P-value = 0.06982 , RMSEA = 0.022)  

Abstract

              This research aimed to propose the Model of Factors Affecting Managerial Effectiveness of Schools under the Province Administration Organization. Methodology of the research is mixed method with literature review, in-depth interview, focus group and connoisseurship, and a qualitative method. Samples are 860 proportionally mixed between school directors and teachers among 156 schools under the Province Administration Organization; data are analyzed with LISREL.    The findings showed that the factors affecting managerial success of schools under the Provincial Administration Organizations, with criteria of happiness of person, quality of students and award of school, comprises 5 factors : Work load of teacher with criteria of teamwork and teaching,   Attributes of school director with criteria of academic administration, leadership and community relation, Behavior of student with criteria of commitment to learning and compliance discipline, Budgeting with criteria of budget allocation and media technology and Operation of the Province Administration Organization with criteria of its vision and the implementation of the education division. Analysis of empirical data well explains and supports the Model of Factors Affecting Managerial Effectiveness of Schools under the Province Administration Organization. (Chi-square = 38.53, df = 27, P-value = 0.06982, RMSEA = 0.022)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations