ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

Published: 2017-02-27

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน; Factors Affecting to the Efficiency Management of Information and Technology System in Schools

จรูญเกียรติ กุลสอน Jaroonkiat Kunsorn, จำปี โยธารินทร์ Jumpee Yotarin, บุญชนะ ทาธยธี Boonchana Taryothee, พรชัย วันทุม Pornchai Wanthum

1-12