การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ; Learning Development of the Special Needs Students by means of Family and Community in Chaiyabhum Province

Main Article Content

ดวงชนก ลันดา Daungchanok Landa
จรูญเกียรติ กุลสอน Jaroonkiat Kunsorn

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน 105 คน และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมจำนวน 105 คน เครื่องมือวิจัยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview)  กับผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ (Key Informant) ในการวิจัยในเรื่องนี้

                   ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านกระบวนการปฏิบัติ และปัจจัยพื้นฐานทางสภาวะแวดล้อม ตามลำดับ ส่วนแนวทางในการจัดการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าปัจจัยสนับสนุนการศึกษาควรประกอบด้วยปัจจัยผู้นำและคนในชุมชน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและการได้รับการสนับสนุน ปัจจัยด้านคุณสมบัติและความสามารถของครู ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารและการสร้างเครือข่าย เป็นต้น  

Abstract

          The objectives of this research were to study learning development of the special needs students by means of family and community in Chaiyabhum Province and to study a way of educational management for those students by means of family and community in Chaiyabhum Province. The population was 105 parents and 105 special needs students in the fiscal year 2015. The research instruments were divided into 2 parts: questionnaire concerning the general biography and opinions on the operation of leaning development of the special needs students by means of family and community and five-rating scale questionnaire with the total reliability at 0.96 asking about learning development outcomes from the operation of leaning development of the special needs students by means of family and community. The analyzing of data was computed by the SPSS program and structured interview data was a guideline to be administered the in-depth interview. The key informants of interview were parents’ special needs for this research.  

            The findings of this research were investigated that the special needs students’ learning development by means of family and community in Chiyaphum province were at the highest level in terms of outcome, following by the processing aspect and environment basis aspect respectively. The way of educational management for those students by means of family and community in Chaiyabhum province was revealed that educational supporting factors should consist of leaders and villagers in their community, parents’ factors and supporting budget, factors from teachers and their ability, factors from place and durable articles, factors from learning resources and facilitates, factors from administrational structure and network etc.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles