กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิงห์บุรี; Maths camp activities to develop mathematical reasoning skills for Mathayom 1 students of Singburi School

Main Article Content

วันชนะ ปานสุวรรณภรณ์ Wanchana Pansuwannaporn
นวลชื่น ธานีพูน Nuanchuen Thaneepoon
สุดาภรณ์ ภู่แพร Sudaporn Poopra

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิงห์บุรี เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน โรงเรียนสิงห์บุรี คัดเลือกโดยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แบบวัดทักษะการให้เหตุผลก่อนและหลังการทดลอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ แบบ

            ผลการวิจัยพบว่า การสร้างกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิงห์บุรีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Abstract

The purposes of this research were to create Maths camp for developing mathematical reasoning skills for Mathayom 1 students of Singburi School in 2015 and compare the ability of giving the reason before and after the Maths camp. The samples of the experiments consisted of 20 volunteers Mathayom 1 students of Singburi School in 2015. The research instrument were the reasoning skills test before and after the experiment in Maths camp. Data were analyzed by using average, standard deviation, percent of dependent t-test  before and after the Maths camp.

The research findings were as follows 1) The creating of Maths camp for developing mathematical reasoning skills for Mathayom 1 students of Singburi School in 2015. The appropriateness was at the highest level. The average is 4.77 and standard deviation is 1.00. 2) The reasoning skills after joining Maths camp better than before joining is statistically significant  at 0.1 level that is according to the hypothesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles