บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

             วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ปีที่ 11 เดือนสิงหาคม 2559  จัดพิมพ์ขึ้น 2 ฉบับ คือ ฉบับครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ และฉบับสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1” ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมาเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในศาสตร์สาขาต่างๆ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

                สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 8 บทความ  โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารฉบับนี
เป็นบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอ
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ฯ หลังจากนำเสนอแล้วเจ้าของบทความได้ปรับปรุงแก้ไขและได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อคงคุณภาพการเป็นวารสารของศูนย์ดัชนีคุณภาพวารสารไทย กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            สาระของบทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 3 บทความ   บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก จำนวน 5 บทความ  ซึ่งจำแนกเป็นบทความสาขาวิชาการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 1 บทความ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 บทความ  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
1 บทความ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 บทความ

            กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

 

                                                                                         บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial