บรรณาธิการ    

 

นางสาวสกาวพร สุทธิสุท

สโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรณ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบียดนอก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์พรรณิภา บูรพาชีพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชุตินันท์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นายแพทย์ลือชา วนรัตน์

กระทรวงสาธารณสุข

ดร.เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์

กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สุภัทรา กรอุไร

ศาลยุติธรรม

อาจารย์มณิสรา จุลสมัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล

ศาลยุติธรรม

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายสรภพ แต้สุวรรณ

สพฐ. ประถมศึกษาราชบุรี

นายจักรพงศ์ ทัฬหปริญญา

การประปาส่วนภูมิภาค

นางสาววรรณา บุญศรีเมือง

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวปรีดาภรณ์ สีปากดี        

โรงพยาบาลศิริราช

นางสาวอิสริยาศิริ พยัตติกุล

กระทรวงพาณิชย์

นายคำรณ โชธนะโชติ    

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์         

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา