Announcements

** เปิดรับบทความตลอดทั้งปี โดยจะตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

** สามารถส่งได้บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

**ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เป็นเงิน 3,000 บาท  ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์จะชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ก่อนที่บทความจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อชำระแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่าผลการประเมินจะเป็นการ ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ