เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 • วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
       3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
       5. เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Vol. 15 No. 2 (2019): July - December

Published: 2020-03-08

Health Literacy and Nursing Professionals

วรรณศิริ นิลเนตร, วาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน

1-18

APPROCH TO DEVELOPMENT OF POLICE I LERT U APPLICATION

ณัฐดนัย บำรุงศรี, อุนิษา เลิศโตมรสกุล

107-121

The Desirable Characteristics and The Twenty-First-Century Skills for Students and Graduates from the Bachelor of Community Public Health Program, the Department of Community Public Health, Sirindhorn College of Public Health Suphanburi

ธานินทร์ สุธีประเสริฐ , สุรศักดิ์ สุนทร , วิโรจน์ เอี่ยมระหงส์ , วัชรินทร์ โกมลมาลัย , ธนิฏฐา ทองนาค , หัทยา เพ็ชรเจริญ

19-32

Security Management Network on Crime ; Khao San Road area Bangkok

พงศกร อุบลวรรณา, กรรณิกา กุกุดเรือ

33-48

BULLYING IN UNIVERSITY: A CASE STUDY OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

ภัทรจรัส บำรุงพงษ์ , อุนิษา เลิศโตมรสกุล

49-63

Result of Administration Network Management Evaluation to Drive District Health System: DHS Phayao Province

สุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล, สุทธิพร ชมภูศรี

64-80

Image of safety Management in Religious Places

ก้องภพ เอี่ยมสมบูรณ์, กรรณิกา กุกุดเรือ

81-93

Policy Recommendations on the Use of Private Prisons to Solve Prison Overflowing Inmates

เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร

94-106

View All Issues