Information For Readers

 *** ทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย***

        - บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายเป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ สโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรณ์ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

        - กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษาแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

        - ท่านที่ประสงค์จะส่งบทความ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นทางวิชาการลงตีพิมพ์วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย และหากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน (Register) พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดของวารสารโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามคณะผู้จัดทำ ตามที่อยู่และเบอร์ติดต่อที่ปรากฏ

สโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรณ์

เลขที่ 38 ถ.วัดโพธิ์ไพโรจน์ ตำบลโพธาราม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทร 081-6420551