Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Phone 08-6440-2639, 039-471056

Support Contact

นางสาวนิตยา ต้นสาย
Phone 08-6440-2639, 039-471056