Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Phone 08-6440-2639, 039-471-056

Support Contact

นางสาวนิตยา ต้นสาย
Phone 08-6440-2639, 039-471-056