ที่ปรึกษา                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม                                                              

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ             

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก   

ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์

ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  

บรรณาธิการ                            
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กองบรรณาธิการ                          
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด       มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์            มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา    

อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์

นางสาวนิตยา  ต้นสาย                       
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย                     
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน                         
นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี                     
นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ

นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์