ที่ปรึกษา                  
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ                                                            

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ             
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี  โพธารามิก    
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร       
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์
ดร.พีระ  รัตนวิจิตร                         
นายแพทย์วิวัฒน์  สุพรสวัสดิ์
Professor  Jaywant Singh                
Professor  Yannis Georgellis
Dr.Benedetta Crisafulli                       
Dr.Marvyn  Boatswain
Dr.John Pereira                          
Dr.Rahul Chawdhry 

บรรณาธิการ                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กองบรรณาธิการ                          
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์      มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด       มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์              
นางสาวนิตยา  ต้นสาย
นางสาวบุศรา สาระเกษ                        
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย                     
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน                         
นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี                     
นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ