วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) จำนวน 15 บทความ

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)  จำนวน 15 บทความ 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)  จำนวน 15 บทความ

โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

วารสารวิจัยรำไพพรรณี  ปีที่ 18  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-01

การจำลองเสียงเครื่องดนตรีไทยเพื่อการประพันธ์เพลงร่วมสมัย : กรณีศึกษาบทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิสุทธิ์ การบุญ, นวรัตน์ นักเสียง, กฤติเดช อารมย์อุ่น, ศุภศิระ ทวิชัย, รัชชานนท์ ยิ้มระยับ, วารินทร์ สุภาภรณ์

5-15

มาตรการทางกฎหมายและสังคมในการจัดการปัญหาคนกับช้างป่า: กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล, กุลปราณี กุลวิทิต, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, พรทิวา อาชีวะ, จิตรา ประดิษฐศิลป์

107-116

ผลการฝึกด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาที่บาดเจ็บข้อเข่า

ธิติพงษ์ สุขดี, กมลวรรณ เพชรศรี, จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ , สบสันติ์ มหานิยม

159-165

ดูทุกฉบับ

ผู้ประสานงาน

นางสาวนิตยา ต้นสาย

โทร. 039-319-111 ต่อ 10802,10830  |  086-440-2639

E-mail : [email protected]