วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชโดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จำนวน 20 บทความ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จำนวน 20 บทความ   ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จำนวน 20 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review

Vol. 15 No. 2 (2021): May-August 2021

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

Published: 2021-08-25

Development of a Wheelchair Bag

Charttirot Karaveg, Natsara Semmanmad, Preeyanuch Vilawarn

5-16

Retailing business strategy in Thailand 4.0

Chirawut Lomprakhon, Issaraporn Ladlakorn, Muenjit Jitsoonthornchaikul

17-24

Good Governance-based Execution Model of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2

Ekkawat Udsaneepun, Jatupun Rujiranukun, Adipong Suknak, Kannika Treebamphen, Varanyaphat Srivriddhivekhin, Jureeporn Raksabuy, Chittawee Mongphet, Rasadakorn Akarachan

35-47

View All Issues

Coordinator 

Miss Nittaya Tonsai

Tel. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com