Announcements

วารสารวิจัยรำไพพรรณี กำหนดเปิดระบบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 3 /2567 (ตีพิมพ์ กันยายน - ธันวาคม 2567) 

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะครบจำนวน 15 บทความ) 

ทั้งนี้ บทความที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนต้องมีหลักฐานยืนยันว่า " บทความดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แล้ว "

ติอต่อ-สอบถาม  :  086-440-2639