เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

รายละเอียดบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ บทคัดย่อภาษาไทย  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  และเอกสารอ้างอิง

 • ขนาดกระดาษ A4
 • ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นื้ว
 • ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
 • ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่กำหนดดังนี้
  • ชื่อเรื่อง (Title)- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
 • ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด- อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

                        *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised ; Accepted)

 • บทคัดยย่อ- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
 • คำสำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ  3-5 คำใช้ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point- เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวหนา-  ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 • Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
 • รายละเอียดบทความ (Body)-  คำหลักบทขนาด 16 point, กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา-  หัวข้อย่อยขนาด 14 point, กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา-  ตัวอักษรขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา-  ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 • คำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 • รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และคำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 • รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
 1. อ้างอิงจากหนังสือ

รูปแบบ  :     ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง :      สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

 1. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ  :     ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.  //ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.//หน้า.

ตัวอย่าง :      ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.

 1. อ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ  :     ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.

ตัวอย่าง :      สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.

 1.  อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ  :     ชื่อผู้เขียน. //(ปี). // ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง :      ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจำการเพื่อการพัฒนา ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 1. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ

รูปแบบ  :     ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.

ตัวอย่าง :      ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

6.อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

รูปแบบ  :     ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).

ตัวอย่าง :      Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available: gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994.

                    Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available : https://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือข้อกำหนด และรูปแบบการจัดทำวารสาร ได้ที่ http://www.research.rbru.ac.th/journal.php