เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

 • ขนาดกระดาษ  A4
 • ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นิ้ว
 • ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า (Single Space)
 • ตัวอักษร  ใช้ TH SarabunPSK ตามที่กำหนดดังนี้
  • ชื่อเรื่อง (Title)

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

 • ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

- ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด

- อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

                        *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised ; Accepted)

 • บทคัดยย่อ

- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด

- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

 • คำสำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ  3-5
  คำใช้ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

- เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวหนา

-  ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

 • Keywords ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
 • รายละเอียดบทความ (Body)

-  คำหลักบทขนาด 16 point, กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

-  หัวข้อย่อยขนาด 14 point, กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

-  ตัวอักษรขนาด 14 point, กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

-  ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  และเอกสารอ้างอิง

 • คำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 • รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และคำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 • รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
 1. อ้างอิงจากหนังสือ

รูปแบบ  :  ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.จำนวนเล่ม.ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).ชื่อชุดหนังสือ.เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง :      

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปัญหาปัจจุบัน

           และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.

 1. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ  :     

ชื่อผู้เขียนบทความ.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ใน ชื่อหนังสือ.ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.ครั้งที่พิมพ์.ชื่อชุดหนังสือ.เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์.หน้า.

ตัวอย่าง :      

ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนา

            ชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

            สุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence

       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International

       Comparizon.  Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester

       Wheatsheaf. pp. 152-159.

 1. อ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ  :  ชื่อผู้เขียน.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่ (เดือน):เลขหน้า.

ตัวอย่าง :      

สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (1): 19-22.

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change. Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.

4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ  :  ชื่อผู้เขียน. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง :      

ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณี

          ศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ.          

          วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ปิโย เล็กกำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของ

           นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ภาคนิพนธ์

           โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy

       Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of

       Development Administration.

 1. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ

รูปแบบ  :  ชื่อผู้เขียน. (ปี). ชื่อเอกสาร. รายงานการวิจัยเอกสารวิจัย หน่วยงาน.

ตัวอย่าง :      

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 1. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย

รูปแบบ  :  ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.

ตัวอย่าง :    

พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ

       รัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                

        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.

The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette.

       118, 85A (27 September 2001): 1-4.

 1.  อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

รูปแบบ  :  ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.[CD-ROM].สถานที่ผลิต:ผู้ผลิต. ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.

ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.[Online].เข้าถึงได้จาก: วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).

ตัวอย่าง :      

Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available: 

        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994.

Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :
        http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.

 

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือข้อกำหนด และรูปแบบการจัดทำวารสาร ได้ที่  >>  http://www.research.rbru.ac.th/journal.php