ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์

ต้องเป็นบทความที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารใดหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใด ๆ มาก่อน

กองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กำหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข  หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้นิพนธ์ที่เป็นชื่อแรก

จัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) จำนวน 15 บทความ 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) จำนวน 15 บทความ   

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) จำนวน 15 บทความ

โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ วารสารวิจัยรำไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นิพนธ์

วารสารวิจัยรำไพพรรณี กำหนดเปิดระบบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 3 /2567 (ตีพิมพ์ กันยายน-ธันวาคม 2567)  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะครบจำนวน 15 บทความ) 

ทั้งนี้ บทความที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนต้องมีหลักฐานยืนยันว่าบทความดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แล้ว

 

ติดต่อ-สอบถาม  :  086-440-2639

 

สำหรับรูปแบบข้อกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :
http://www.research.rbru.ac.th/journalStru.php