มาตรฐานทางจริยธรรม

หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

วารสารวารสารวิจัยรำไพพรรณีได้พัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารได้ดำเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยรำไพพรรณีได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:
. วารสารวิจัยรำไพพรรณีทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์คุณภาพวารสารฯ
. วารสารวิจัยรำไพพรรณีได้ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์รายบทความ
. วารสารวิจัยรำไพพรรณีคงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษาและมีการแนะนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
. วารสารวิจัยรำไพพรณีมีการปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
. วารสารวิจัยรำไพพรรณีดำเนินการทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น