การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

Main Article Content

มัลลิกา คงแก้ว

Abstract

การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาระบบบัญชี 2) เพื่อพัฒนา ระบบบัญชีและ 3) เพื่อประเมินผลระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคณะกรรมการและ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 1 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 138 คน มีวิธี ดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน 1) ศึกษากระบวนการดำเนินงานและจัดทำบัญชี 2) พัฒนาการจัดทำบัญชี 3) ทดลองใช้ระบบ บัญชีเพื่อหาคุณภาพปรับปรุง ครั้งที่ 1 4) ประเมินผลการทดลองใช้ปรับปรุงครั้งที่ 2 5) การเผยแพร่ระบบบัญชีกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตผลการศึกษาพบว่ามีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการออมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินงานตามระเบียบที่ทางกลุ่ม กำหนดขึ้น ระบบบัญชีเดิมจดบันทึกในสมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้และสมุดจ่ายเงินปันผล ส่วนของสมาชิกบันทึกในสมุดคู่ฝาก การพัฒนาระบบบัญชีเป็นการจดบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมเพื่อนำไปจัดทำงบการเงินโดยบันทึกในสมุดบัญชี 6 เล่ม ประกอบด้วย 1) สมุดเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 2) สมุดดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก 3) สมุดแยกประเภทย่อยสมาชิก 4) สมุดเงินกู้ร้อยละหนึ่ง 5) สมุดเงินกู้ร้อยละสองเป็นสมาชิก 6) สมุดเงินกู้ร้อยละสองไม่เป็นสมาชิก จากนั้นจึงสรุป ผลรวมในสมุดบัญชีแต่ละเล่มเพื่อจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินแสดง สินทรัพย์ หนี้สินและทุน ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีพบว่าคณะกรรมการบันทึกบัญชีได้ มีการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel โดยกรรมการฝ่ายบัญชี ผลการประเมินพบว่าระบบบัญขีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม มีความเป็นไปได้จากการทดลอง ใช้มีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มและมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

 

Developing of Saving Group’s Accounting System

Developing of Production saving group’s accounting system has the objectives 1) to study accounting system, 2) to develop the accounting system and 3) to evaluate saving group for production’s accounting system. The samplings are 138 committees and members of saving group for production of Moo 1, Konhard Sub-district, Cha-uad District, Nakhon Si Thammarat. There are 5 research methodological steps: 1) studying of operational procedure and accounting system doing, 2) developing doing saving account, 3) trying on saving account system for identifying the quality and development from the first time, 4) evaluating trying on saving account which is developed as the second time and 5) disseminating saving group for production’s accounting system. The findings show operational procedure in committee form has objectives of group establishment which are enhancing economic community, promoting saving for career, operating related rule setting of group, original account system recorded in deposit account, loan account and dividend account. In case of members who record in passbook, saving account system development is recording information according to activities for managing financial budget with recording in 6 accounts; 1) truth saving deposit account, 2) interest of deposit account, 3) members separation account, 4) loan for 1% account ,5) loan for 2% and being member account and 6) loan for 2% and being non-member account. After that, budget amount in each account will be included for doing consolidated income statement showed operation and statements of financial position, debt, and fund. The result from trying on using the account system demonstrates that the committee can record account, account committee records information in Excel program. The result of evaluation found that group can again beneficial through account system by using the suitable group context and accurate according to general standard account principle.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles