แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพัน ต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31

Main Article Content

อุไรวรรณ บุญธรรมมา
ประหยัด ภูมิโคกรักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ และแนวทางส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ทั้งหมด 44 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์การและมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันเป็นทั้งผู้นำ และผู้ตาม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนรู้สึกมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

The Guidelines for Enhance Organizational Climate and Organizational Commitment in School under the Secondary Educational Service Area Office 31

This research aimed to investigate the organizational climate, the organizational commitment, the relationship between organizational climate, and the guidelines for enhance organizational climate and organizational commitment in schools. The samples were 44 schools under the secondary educational service area office 31.The instruments used for this research were questionnaires and structured interview. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment coefficient and content analysis.

The result showed that the relationships between organizational climate and organizational commitment of school under the secondary educational service area office 31, overall and dimensionally, were significantly positive at the .01.The guidelines for enhance organizational climate and organizational commitment. Administrators should open the opportunity for all staff have to participate in teamwork by shifting functions as both a leader and a follower, open the opportunity for the participants to set the goals of school, make the staff feel satisfied and progressive in their work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles