การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนดี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

Main Article Content

รจรินทร์ ผลนา
ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะที่ 1 สังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย นำกรอบแนวคิดไปสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ ระยะที่ 2 นำตัวบ่งชี้ไปสร้างแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 517 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสอบถาม วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 องค์ประกอบหลัก 95 ตัวบ่งชี้ 2) โมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 26.39, df = 72, P = 1.000, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.000
 

Indicator Development of Good Person Characteristics of Lower Secondary School Students under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7

The propose of this research were to develop good person characteristics indicators of lower secondary school students under Nakhon Ratchasima primary educational service area office 7 and validate the indicators for good person characteristics of lower secondary school students. The method of research was divided into two phases, firstly, to synthesize the literature that related to build a framework for research, to in-depth interview virtue and morality qualification persons to consider the proper indicator, and secondly, to encourage the indicators to build self-assessment for students’ self-practice in order to follow the indicators in checking the accordance of the indicators which were under the empirical data. The participants of this research were 517 lower secondary school students. The research tools were in-depth interview with expert and questionnaire. Data were analyzed by using third order confirmatory factor analysis through LISREL. The research results were as follows; 1) the indicators of students’ good person characteristics consisted of 3 factors and 95 indicators, 2) the model of students’ good person characteristics indicators founded that the empirical data was Chi-square = 26.39, df = 72, p = 1.000, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.000.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)