การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้อาณาจักรสุโขทัย และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์

Main Article Content

มณีรัตน์ คงพะเนา
สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์
ลลิตา ธงภักดี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน และ 5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 7.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ความก้าวหน้าได้คะแนน เฉลี่ย 7.32 คิดเป็นร้อยละ 36.60 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน ในภาพรวมก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16.40 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 36.70 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 20.30 5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

A Study of Learning Achievement on Sukhothai Kingdom Learning Unit and Group Behaviors of Prathomsuksa 4 Students by STAD Technique with HistoricalI Method

The purposes of this research were 1) to study learning achievement on Sukhothai Kingdom learning unit and group behaviors of Prathomsuksa 4 students by STAD technique with historical method, 2) to compare the Pretest and Posttest of learning achievement, 3) to compare learning achievement after with the standard of 70 percent of students’ performance, 4) to study the group behaviors of students, and 5) to compare the group behaviors of students before and after learning. The samples were 25 students studying in prathomsuksa 4 of Chumchonsawangwittaya School, in the first semester of 2015 academic year by cluster random sampling. The research instruments consisted of the lesson plans, learning achievement on Sukhothai Kingdom learning unit test, and observation form of group behaviors. The data was analyzed by a mean (\inline \dpi{80} \bar{X}), percentage, standard deviation, (S.D.) and t-test.

The conclusions of the study were as follows ; 1) The learning achievement and group behaviors of prathomsuksa 4 students by STAD technique with historical method shows that before learning the students had the average mark of 7.68 or 38.40% and after learning the students had the average mark of 15.04 or 75.20%, progress 7.32 or 39.60%, 2) After learning activities learning achievement of students was higher than the before the learning with a statistical significance at the .05 level, 3) After learning activities the achievement was higher than the 70% criterion with a statistical significance at the .05 level, 4) students’ group behaviors showed that before learning the students had the average mark of 16.40 and after learning had the average mark of 36.70 The overall of the improved learning progress 20.30, and 5) After learning the group behaviors of students was higher than the before the learning with a statistical significance at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)