ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน เพื่อความมั่นคงแห่งชาติต้านการพลังงาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด

Main Article Content

ดร.อนุชาติ บุนนาค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาล หลักการ และแนวความคิดใน การส่งเสริมภาคเอกชนให้ทําการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน การผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ ส่งเสริมกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยภาคเอกชน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงแห่งชาติทางด้าน การพลังงาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารของทางราชการ ระเบียบ คําสั่ง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสมุดของวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ผลของการวิจัย พบว่าในโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท มีปัจจัยที่ทําให้สามารถ ขยายกิจการได้ตามสป้าหมายที่กําหนดไว้ 7 ด้านประกอบด้วย การมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม มีโครงสร้าง การจัดการที่ดีระนน รูปแบบการบริหาร ทักษะในการทํางาน บุคลากร และการกระจายให้พนักงาน ทุกคนทราบถึงเป้าหมายในการดําเนินการร่วมกัน สําหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชน ทําการผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านการเองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และเทคโนโลยี


ข้อเสนอแนะ คือ การดําเนินนโยบายในระดับรัฐบาลเพื่อพัฒนาพลังงานจากภาคเอกชน จะต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมให้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การวางกรอบยุทธศาสตร์จะต้องจัดทําอย่างรอบตอบ และครอบคลุมสอติศล้องกับสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์การ การวางระบบการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการทํางาน การเพิ่มพูนทักษะขอผู้บริหารและพนักงาน และการสร้างจิตหมายร่วมกันของกิจการ เป็นปัจจัย สําคัญต่อความสําเร็จของการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน คําสําคัญ : การผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน พลังงานทดแทน บริษัทอมมตะปีภริมเพาเวอร์ จํากัด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงพลังงาน (2556). สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-สิงหาคม 2556 [เอกสารอัดสําเนา]. กรุงเทพ: ม.ป.พ.

แจ่มนิดา คณานันท์. (2555). ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในที่ทํางานของข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

ธรณ์ธันย์ อาภานุกิจ. (2551). ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสํานักงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (รายงานผลการวิจัย), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน. (2557). สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย สํานักนโยบายและแผนพลังงาน. กรุงเทพฯ:

กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. (2542). พลังงานและทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

Amata B.Grimm Power. (2014), บริษัทในเครืออมตะ. สืบค้น 17 ตุลาคม 2557, จาก http://amata-th.listedcompany.com/group_company.html

Ohmae, Kenichi. (2013). Three key factors to create a successful business strategy. เสืบค้น 17 ตุลาคม 2556, จาก http://www.12manage.com/methods 3C's.html

Peters, Thomas J. & Waterman, Robert H. Jr. (2004). In search of excellence (2nd ed.).London: Profile Book

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. New York: The Free Press.