เผยแพร่แล้ว: 2017-01-26

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโลจิสติกส์ย้อนรอย

ดร.อําพล นววงศ์เสถียร, ดร.ยุทธ ปลื้มกรม, ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม, ดร.จารุวรรณ ส่งแสง, ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ, ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต

117-135