ลักษณะภาวะผู้นําที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์การไม่แสวงกําไร ในประเทศไทย

Main Article Content

เถลิงศักดิ์ เสนาคำ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์การ ไม่แสวงกําไรในประเทศไทย พบว่าความสําเร็จขององค์การขึ้นกับผู้นําเชิงบารมีเป็นสําคัญ
ที่มีอิทธิพล ทําให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ ความเลื่อมใส ความเคารพ ทําให้นําไปสู่ การอุทิศตน การเอาผู้นําเป็น แบบอย่างในการทํางาน และการทําให้เกิดการยึดเกาะกันของคนในองค์การ ล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่สุดต่อความสําเร็จขององค์การไม่แสวงกําไรในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้นําในระดับ คณะกรรมการและประธานที่มีลักษณะภาวะผู้นําเชิงบารมีที่โดดเด่นด้านสถานะทางสังคมสูง มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ การศึกษาสูง ทําให้องค์การได้รับความน่าเชื่อถือ (Creditability) และความ เคารพ (Respectability) จากผู้สนับสนุนหรือผู้บริจาค ลักษณะภาวะผู้นําเชิงบารมีดังกล่าวนี้มีผล ทําให้ผลการดําเนินงานขององค์การที่ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Conger, J. A. (1999). Charismatic and transformation leadership in organizations an Insider's perspective on these developing streams of research. Leadership Quarterly, 10(2), 145-179.

Conger, J. A, & Kanungo, R (1999). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks, CA SAGE

Conger, J. A, Kanungo, R, & Menon, S. T. (2000). Charismatic leadership and follower effects. Joumol of organizational Behavior, 20(7), 747-767.

Coombes, M. T. (2008). Boards of directors and nonprofit entrepreneurial orientation: catalyst, inhibitor, or in consequential? (Doctoral Dissertation, Syracuse University).

Dulewicz, V., & Higgs, M. (2005). A new instrument to assess leadership dimension and styles. Selection & Development Review, 2012), 7-12.

Hasan, S., & Onyx, J. (2008). Comparative third sector governance in Asia : structure, process, and political economy. New York Springer.

House, R. J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In Hunt, J. G., & Larson, L. (Eds.), leadership: the abutting edge. Carbondate: Southern Illinoise University Press.

Hudson, M. (1999). Managing without profit. London: Penguin Books

Jayakody, J. A S. K. (2008). Charisma as cognitive-affective phenomenon : a follower centric approach. Management

Decision, 46(6), 832-845.

Juree Vichit-Vadakan. (2002). The country report in investing in ourselves giving a fund raising in Thailand. Manila: Asia Development Bank

Khandwalla, P. N. (1977). Some top management style, their context and performance Organization and Administrative Science, 714), 21-51.

Knutsen, L. W. (2012). Value as a self-sustaining why some nonprofit organizations are different from and similar to private and Public Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42 October), 1-21.

lecovich, E. (2004). Responsibilities and roles of boards in nonprofit organizations: the Israeli case. Nonprofit Management & Leadership, 25(1), 5-24. Mort, Gillian S, Weerawardena, Jay, & Camesie,

Kashonia. (2003) Social entrepreneurship towards conceptualization. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 9(1), 76-82.