CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN THAILAND : ANALYZING THE APPLICATION OF THE BUDDHIST PRINCIPLES

Main Article Content

Oscar S. Mmbali
Dhriwit Ph.D. Assawasirisilp

บทคัดย่อ

ด้วยการตระหนักถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย ไม่สามารถกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เพียงพอ บทความนี้จึงเป็นการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักแห่งพุทธศาสนา ในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย การศึกษาชี้ให้เห็นถึงอิทธิพล และขอบเขตของหลักการ แนวปฏิบัติ ระบบความรู้สึกนึกคิดทางพุทธศาสนามีผลต่อการดําเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขอบเขตของ ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทย ได้รับอิทธิพลจากหลักแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวิถีการ ดํารงชีวิตและจิตวิญญาณในสังคมไทย นอกจากนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่ปรากฏ ในสังคมไทยยังคงต้องครอบคลุมมิติอื่น ๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Aguilar, M. I. (2006). Sacred rules and secular politics: Religion and rules. International Relations, 20(3), 315-320

Balthip, Q. U., Piriyakoontorn, P.S., & Boddy, J. (2013). Achieving peace and harmony in Life: Thai buddhists living with HIV/AIDS. International Journal of Nursing and Practice, 19(2), 7-14

Bendell, J., & Ng, C. (2009). Characteristics of Asian CSR, Social space. Lien center for social Innovation. Retrieved March 3, 2015, from http://lcsi.smu.edu.sg

Biggsa, D. C., Hall, M., & Stoeckl, N. (2012). The Resilience of formal and Informal tourism enterprises to disasters: Reef tourism in Phuket, Thailand. Journal of Sustainable
Tourism, 20(5), 645-665.

Bodhi, B. (2013). The Noble eightfold path: The Way to end suffering, access to Insight edition. Retrieved August 11, 2015, from http://www.accesstoinsight.org Buracom, P. (2011). The Determinants and distributional effects of public education,health, and welfare spending in Thailand. Asian Affairs: An American Review,38(3), 113-142

Cadge, W., & Sangdhanoo, S. (2005). Thai buddhism in America: an historical and contemporary overview, contemporary buddhism. An Interdisciplinary Joumal, 6(1), 7-35.

Cascaniti, L. (2014). Buddhism and positive psychology. Cross-Cultural Adiancements in Positio Psychology, 9, 101-124

Chalcinthop, N. (2014). Volunteering, dana, and the cultivation of Good People in Thailand. Anthropological Forum: Almal of Social Anthropology and Comparative Sociology,24(4), 596-411.

Chang, O. (2008). Humanistic buoichism and business ethics. Hi Journal of Humanistic Buchem, 4. 181-188

Chancomcaka, S., & Vale, B. (2008). The Buddhist approach to education: An Alternative approach for sustainable education. Asia Pacfic Journal of Education, 25(1).
35-50

Corporate Social Respons bility Asia (CSR ASIA. (2010). Corporate Social Responsibility in Thailand. Retrieved August 11, 2015, from http://www.car-acia.com

Dalton, A M. (2013). Beyond functionality: Religion and international development Canadian Journal of Development Studies, 342), 158-174.

Daniels, P.L. (2010). Climate change, economics and buddhism-part 2: New views and practices for sustainable world economies. Ecological Economics, 69(5), 962-972.

Derezoter, D. (2009) Religious resurgence, human survival, and global religious cocial work Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 29(1-2)
63-81.

Elliott, M. (2014). Thai buddhism and well-being: An application of stress process theory.

Mental Health, and Religion & Culture, 17(9), 923-936. Ellor, J. W. (2004). Micro practice and faith-based initiativec: The Role of religious congregations in the social service system. Journal of Religious Gerontology, 16(1-2), 15-55.

Englehart, N. A. (2008). Resource conflict and ethnic peace in Northern Thailand. Asia Paofic Viowpoint, 49(1), 98-110.

Falk, M L (2010). Recovery and buddhist practices in the aftermath of the Teunami in Southern Thailand. Roligion, 40(2), 96-103.

Ferguson, J. M. (2014). Terminally haunted: Aviation shorts, hybrid buddhist practices, and disaster aversion strategies amongst airport workers in Myanmar and Thailand. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 15(1), 47-64.

Galbreath, J. (2010). How does corporate social responsibility benefit firms? evidence from Australia. European Business Review, 224) 411-43.

Gellner, D. N. (2001) Buddhism. In Smelzer & P. B. Baltes (Ede international encyclopedia of the social & behavioral sciences (ep.1978-1986) Orford: Pergamon

Ge, N. F. & Petta. (2007). Hebrew and buddhist selves: A constructive postmodern study. Asian philosophy. An International Journal of the Philosophical Traditions of the East. (171). 47-64

Goldewijk. B. K. (2007). Religion and international development policies: An orienting framework In B. K Goldewijk (Eds.) Religion International relations and de clopment
cooperation (pp.523-950). Wegeningen: Wageningen Academic Publishers.

Government Housing Bank (2015). Corporate social responsibility. Retrieved August 11, 2015, from http://www.bankthailand.info/Government Housing-Bank.htm

Hutchison, E., D. (2012). Spirituality, religion, and progressive social movemente: Resources and motivation for social change. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 31(1-2), 105-127.

Kitabunnarat, P. C. Jirapom, P. & Tong, S. (2014). Does religious piety inspire Corporate Social Responsibility (CSR)? evidence from historical religious identification. Applied Economics Letters, 21(16). 1128-1135.

Kornfield, J. (2014). Greater good. Retrieved August 5, 2015, from http://greatergood.berkeley.edu Kovács, G. (2015). Soulful corporations - a velues-based perspective on corporate social responsibility. Journal of Management. Spintuality & Religion, 12(2). 178-181.

MacLeod, M. (2011). Religion and the rise of global corporate social responsibility The Review of Faith & International Affairs, 931. 29-36.

Marcel E. K. Schur, S. & Watke, H . (2012). Life is uncertain death is certain, buddhism and palliative care. Journal of Poin and Symptom Management 442) 307-312.

McCano, D. (2004). Buddhism, democracy and identity in Thaiand Democratkotion 11(4). 155-170

McGhee, M. (2002). Editorial: Greeks. relations and western buddhiste: Christianity, buddhism and social responsibility. Contemporary Buddhism, (32). 99-109.

Mylek, L. & Nel, P. (2010). Religion and relief the role of religion in mobilizing civil society against global poverty. Otitut Now Zealand Journal of Social Sciences Online
5(2, 81-97

Numkanison, S. (2002). Business and buddhist ethics. The Chulalonkhon Journal of Buddhist studies (11 99-57).

Office of the Prime Minister. (2005). King Bhumibol and His Enlightened approach to teaching, Kingdom of Thailand. Retrieved August 5, 2015, from http://thailand.pr.go.th/ebook/king/dhamma.html

Ovrelid, B. (2008). The Cultivation of moral character: A Buddhist challenge to social workers. Ethics and Social Welfare. 28). 243-261.

Parbatesh, P.K. Paik. Y. & Cullen, J.B. (2009). Religious groups and work values a focus on Buddhism, Christianity. Hinduism, and Islam. International Journal of Cross Cultural Management, 9(1), 51-57.

Patrick. C. KL. (2012). Three treasures of Buddhism. Culture & Religion Review Journal (3). 66-72.

Phoenix, B. (2014). Promoting resilience and recovery in a buddhist mental health support group. Issues in Montal Health Nursing, 55(4), 257-264.

Pimpa, N. T., Moore, B., Supachalatai, T. S., Wayakone, S. D., & Gregory, S. (2014). The Thai way of corporate social responsibility: Case of mining industry. Retrieved
August 11, 2015, from http://sydney.edu.au

Plaminte, S. (2011). Buddhism and Thei society. Retrieved August 7, 2015, from http://www.budess.org

Rajanakiom, N. (2012). Bamining corporate social responsibility in Thailand: A view from Thai companies. (Doctoral Dissertation Knoxville, University of Tennessee

Rarick, C.A. (2015). Enlightened management. An analyse of buddhat procopts applied to managerial activity. Retrieved August 11, 2015, from http//www.ibm.org

Rees, d. A. (2011). Religion in international politics and do.clopment The Word Bank and Faith Institutions. Massachusetts: Edward Elger.

Rodloytuk, P. (2007). Buddhist participatory communication for rural development The Journal of International Communication, 13(1), 119-136.

Russell, E., Phillips, Cheng, C. M, Pargement, K L Oemis C. Colvin, S. D. Abart, A N.,Dunn, M. W., & Reed, A S. (2009). Spiritual coping in American buddhists: An exploratory study. The International Journal for the Psychology of Religion,194) 231-245

Schaaf, R. (2010). Financial efficiency or relational harmony Microfinance through community groups in Northeast Thailand. Progress in Development Studies, 2012)
115-29

Schedineck, B. (2007). Buddhist life stories. Contemporary Buddham: An Interdisciplinary Journal 001). 57-63.

Sheravanichiul, A. (2006). Self-Sacrifice of the bodhisatte in the Petru Jätaka. Relgion Compass. (2). 769-787.

Scontornwong, S. (2006). Improving rural livelihood through CBNRM: A Case of self organization in community mangrove management in Thailand. In S. Mahanty and J. F. Michael (Eds.), Hanging in the balance: Equity in community-based natural resource management in Asia (pp.182-199) Honolulu: East-West


Center. Suen, H., Cheung, S-o., & Mondejar, R. (2007). Managing ethical behavior in construction organizations in Asia: How do the teachings of confucianiem. Tasiem and Buddhism and globalization influence ethics management International Journal of Project Management 25(3). 257-265.

Thangthong, K. (2012). A Spiritual dimension and environmental education: Buddhism and environmental crisis. Procedia - Social and Behavioral Sciences (46)
5063-5068

Van Daele, W. (2013) igniting food assemblages in Sri Lanka: Ritual cooking to regenerate the World and interrelations. Contributions to Indian Sociology, 471) 35-60

Vriens and Partners PTE Ltd. (2015). Asia pacji hestment climate index 2014 Retrieved August 11, 2015, from http://www.vienspartners.com/

Walter, P. (2007). Activist forest monks, adult learning and the buddhist environmental movement in Thailand. International Joumol of Lifelong Education, 26(3). 329-345.

Yamnill, S., McLean, G. N., & Singsuriye, P. (2008). The role of a religious institution in HRD: the case of Wat temple) Panyenantaram, Thailand. Human Resource Development International, 13(3). 225-235.