การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโลจิสติกส์ย้อนรอย

Main Article Content

ดร.อําพล นววงศ์เสถียร
ดร.ยุทธ ปลื้มกรม
ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม
ดร.จารุวรรณ ส่งแสง
ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต

บทคัดย่อ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายมาเป็นปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในหลายประเทศทั่วโลก ภาครัฐและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ปริมาณสูงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการใช้งาน และ เทคโนโลยี ที่ทําให้อายุของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลงเรื่อย ๆ แนวคิดการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนรอยเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว บทความนี้ นําเสนอแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโลจิสติกส์ย้อนรอย ผ่านการทบทวนวรรณกรรมทั้ง แนวคิด ทฤษฎี และแบบจําลองที่ใช้ในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งพบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การย้อนรอย ผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปใช้ใหม่ การลดส่วนสูญเสียของการผลิตให้น้อยที่สุด รวมถึงการจัดตั้งสถานที่บําบัด และขจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโลจิสติกส์ย้อนรอย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

นิลวรรณ ชุมฤทธิ์, และทศพล เกียรติเจริญผa. (2551). การจัดการ Green Supply Chain และ คิดเGre Logites ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้น 10 มกราคม 2558 en http://www.thaicei.com/ee download/newice forum3/255104 green-supply-chainrevers-logistics.pdf

สิรางค์ กล้นคําสอน, ธีรนันทา ฤทธิ์มะณี, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, เจริญชัย โขนพัตราภรณ์ และยอดมนี้ เทพานนท์. (2554). การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับและการีน โทนิติกเกองยุหursorรรมแปรรูปโลหะ, กรุงเทพ :สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สุจิตรา วาสนาดํารดี, และปเนต มโนมัยวิบูลย์. (2555). ชุดความรู้เรื่อง การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-waste, กรุงเทพะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Beamon, B. M. (1999). Designing the green supply chain. Logistics Information AMGศรฐement, 124, 352-542

Carter, C. R. & Ellram, L. M. (1998). Reverse logistice: a review of the literature and framework for future investigation. Journal of Business Logistics, 1941), 85-102.

Daugherty, P. ... Autry, C. & Ellinger, A E. (2001). Reverse Logistice the relationship between resource commitment and programmer performance. Journal of Business
Legr, 2(1), 107-123

Dhanda, KK, & Peters. A A. (2005). Reverse logistic in the computer industry International Journal of Computers Systems and Signals, 6(2). 57-67.

Kokkinak, A., Dekker, R. Koster, MB.M.D., & Pappis, C. (2001). Promo-trash to c-treasure how value can be created by the now o-business models for roarse logetics (No. El 2000-52/Al Retrieved January 28, 2015, from http://hdlhandle.net/1756/1662

Ninlawan Chumrit & Thosapol Ketcharoenphol (2010). The implementation of green supply chain management practices in electronics industry. In the Interational Mult Conference of Engineers and Computer Scientats 2010 (MECS 20101 FEE WIFE

Nylund, Sabina. (2012). Roerso logistics and green logistics a comparton between Wartsila and KEA. Dissertation of Doctor Philosophy, University of Applied Sciences

Ravi, V., Shankar, Rval., & Tiwari, M. K (2005). Selection of a reverse logistics project for end-of-life computers: ANP and goal programming. International Journal of
Production Research, 1-22.

Tripathi, K. V., & Agarwal, V., & Agrawal, S. (2012). Reverse Logistics an environment empathy in reference to the E-waste- a qualitative analysis. International Journal of Entrepreneurship & Business Environment Perspectives, 1(1), 32.