การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร

Main Article Content

เกียรติศักดิ์ นาคสนิท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร จำแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟพิจิตร จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยเกณฑ์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ส่วนด้านงบประมาณ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ:องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

โรงเรียนยอแซฟพิจิตร. (2555). แผนปฏิบัติงานประจำปี [เอกสารอัดสำเนา]. พิจิตร: ม.ป.พ.

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์. (2551). รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 13 โดยใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง. นครราชสีมา: ม.ป.พ.

สมหมาย วัฒนะคีรี. (2539). การจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). การพัฒนาหลักสูตร: ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.

อำนวย แกมนิล. (2550). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา).

อุเทน บุญสีลา. (2550). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี).

Krejcie, R. V., & Morgan. D. V. (1970). Determining sample size for research activities.Educational and Psychological Measurement, 30, 680.