ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ

Main Article Content

อารียา เอื้อการณ์
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ 2) พฤติกรรมผู้บริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และ 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือไคสแควร์ (Chi-Square) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis)  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 – 40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 35,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ ใช้บริการร้านน้ำเต้าหู้แบบรถเข็น เครื่องเคียงที่ที่ชื่นชอบมากที่สุดคือลูกเดือย ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อมากกว่า 31 บาท ของหวานที่สนใจมากที่สุดคือบิงซูน้ำเต้าหู้ ช่วงเวลาที่รับประทานเป็นช่วงค่ำ (18.01 - 22.00 น.) เหตุผลที่ใช้บริการร้านน้ำเต้าหู้ คือเพื่อสุขภาพ การบริโภคโดยเฉลี่ย 1 แก้ว ต่อวัน และความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaisirichot, T. and Phichaiyongwongdi, S. (2018). Kānphatthanā taohū nom sot sœ̄m yai ʻāhān čhāk plư̄ak somʻō phong. [Development of pomelo albedo fiber enriched milk pudding]. Bangkok: Suan Dusit University.

ธีรนุช ฉายศิริโชติ และสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี. (2561). การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

Chokdeepenloed, A. (2018). Thurakit nāmtaohū samrap khon run mai nai rūpbǣp Kiosk. [Soy milk for new generation in kiosk platform]. (Independent study in Master of Business Administration, Thammasat University).

อนวัช โชคดีเป็นเลิศ. (2561). ธุรกิจน้ำเต้าหู้สำหรับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Kiosk. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Penpairatkul, N. (2016). Phǣn thurakit nāmtaohū ʻō̜kǣnik phrō̜m dư̄m samrap phūying wai thō̜ng. [Organic soy milk for menopause]. (Independent study in Master of Business Administration, Thammasat University).

นภัสรดา เพ็ญไพรัตน์กุล. (2559). แผนธุรกิจน้ำเต้าหู้ออร์แกนิคพร้อมดื่มสำหรับผู้หญิงวัยทอง. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Phummai, C., Dechasetsiri, P., Wanchan, M., Emchat, W., Saekoe, T., Saewa, K. and Saema, S. (2018). Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai sư̄ nāmtaohū khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt thētsabān mư̄ang čhangwat Kamphǣng Phet. [Factors that affect the purchase decision for Tofu Consumers in the Municipal Kamphaeng Phet Province]. In the 7th National Conference on Academic Management Science 2018: Research and Innovation for local development to Thailand 4.0. 2 February 2018, (p.26). Kamphaeng Phet Rajabhat University.

จตุพร พุ่มไม้, พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ, มินตรา วันจันทร์, วราพร เอมจัด, ธิดารัตน์ แซ่เกอ, กิติพงษ์ แซ่หว้า และสมพล แซ่ม้า. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0, (น.26). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Sangjunchai, K. (2017). Patčhai sūan prasom thāngkān talāt thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai lư̄ak sư̄ namnom thūalư̄ang phrō̜m dư̄m thō fu sang khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. [Factors Influencing Purchase Decisions for Tofusan Soy Milk in the Bangkok Metropolitan Area, Thailand]. (Independent study in Master of Business Administration, Thammasat University).

กรกมล แสงจันทร์ฉาย. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำนมถั่วเหลือง พร้อมดื่ม โทฟุซัง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Soichan, N. (2019). Phǣn thurakit rān khāfē bān taohū. [Business plan for Ban Taohuu Café]. (Independent study Master of Business Administration in Small and Medium-Sized Enterprises, Bangkok University).

นวรัตน์ สร้อยจันทร์. (2562). แผนธุรกิจร้านคาเฟ่ บ้านเต้าหู้. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).