การสังเคราะห์วรรณกรรม : การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

Main Article Content

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
วิศวะ อุนยะวงษ์

บทคัดย่อ

บทความการสังเคราะห์วรรณกรรม : การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวส่งผลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปสู่การพัฒนามิติของการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวส่งผลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ดังที่อุตสาหกรรมคาดหวังไว้โดยอาศัย       2 ทฤษฎีหลัก คือ 1) ทฤษฎีฐานทรัพยากรของกิจการ 2) ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ บทความนี้นำเสนอการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทางการวิจัยที่บูรณาการเป็นตัวแปรอิสระของการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวส่งผลต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มีกระบวนการสร้างการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา 2 มิติ คือ มิติด้านความเป็นผู้ประกอบการ และมิติด้านกลยุทธ์องค์กร สุดท้ายบทความนี้ได้นำเสนอประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและด้านนโยบายและการจัดการ รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการต่อไปในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Awan, U., Kraslawski, A. & Huiskonen, J. (2017). Understanding the Relationship Between Stakeholder Pressure and Sustainability Performance in Manufacturing Firms in Pakistan. Procedia Manufacturing, 11, 768-777.

Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Barney, J.B., Wright, M. & Ketchen Jr., D.J. (2001). The Resource-Based View of the Firm: Ten Years After 1991. Journal of Management, 27(6), 625-641.

Bhattacharya, A., Nand, A. & Castka, P. (2019). Leangreen Integration and Its Impact on Sustainability Performance: A Critical Review. Journal of Cleaner Production, 236, 117-697.

Bowersox D., J., Closs D., J., Cooper M., B. & Bowersox J., C. (2020). Supply Chain Logistics Management (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Cantele, S. & Zardini, A. (2018). Is Sustainability a Competitive Advantage for Small Businesses? An Empirical Analysis of Possible Mediators in the Sustainability–Financial Performance Relationship. Journal of Cleaner Production, 182, 166-176.

Chamsuk, W., Fongsuwan, W. & Takala, J. (2017). The Effects of R&D and Innovation Capabilities on the Thai Automotive Industry Part’s Competitive Advantage: a Sem Approach. Management and Production Engineering Review, 8(1), 101-112.

Chidchob, T., Sookpisan, L., & Duangwaeo, P. (2018). Riving Force Factors of Stakeholders in Green Supply Chain Management that Affect the Business Performance of Manufacturing Industries in Thailand. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 9(1), 238-250.

Coyle, J. J., Thomchick, E. A., & Ruamsook, K. (2015). Environmentally Sustainable Supply Chain Management: An Evolutionary Framework. In L. Robinson (Eds.), Marketing Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same. (pp.365-374). Ruston, LA : Springer, Cham.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T. & Galanos, V. (2019). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy. International Journal of Information Management, 57, 1- 47.

Fernando, Y., Jabbour, C. J. C. & Wah, W. X. (2019). Pursuing Green Growtin Technology Firms Through the Connections Between Environmental Innovation and Sustainable Business Performance: Does Service Capability Matter. Resources Conservation and Recycling, 141, 8-20.

Habib, A., Bao, Y. & IImudeen, A. (2020). The Impact of Green Entrepreneurial Orientation, Market Orientation and Green Supply Chain Management Practices on Sustainable Firm Performance. Cogent Business & Management, 7(1), 1-26.

Heizer J., Render B. & Munson C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13th ed.). Texas Lutheran: Peason.

Kassel, K., Rimanoczy, I. & Mitchell, S. F. (2016). The Sustainable Mindset: Connecting Being, Thinking, and Doing in Management Education. In Academy of Management Proceedings. Briarcliff Manor, NY.: Academy of Management.

Kumar, M. & Rodrigues, V. S. (2017). Synergetic Effect of Lean and Green on Innovation: A Resource Based Perspective. International Journal of Production Economics, 219, 469-479. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.04.007.

Krungsri Research. (2021). utsāhakam pām namman. [Palm Oil Industry]. Retrieved February 2, 2022, from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry- outlook/Wholesale-Retail/Modern-Trade/IO/io-modern-trade-21.

วิจัยกรุงศรี. (2564). อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน. สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2565 จาก https://www.krungsri.com/ th/research/industry/industry-outlook/Wholesale-Retail/Modern-Trade/IO/io-modern-trade-21.

Luthra, S., Garg, D. & Haleem, A. (2016). The Impacts of Critical Success Factors for Implementing Green Supply Chain Management Towards Sustainability: An Empirical Investigation of Indian Automobile Industry. Journal of Cleaner Production, 121, 142-158.

Ministry of Industry. (2017). Statistic of New Factory. Department of Industrial Works. Bangkok, Thailand. Retrieved February 2, 2022, from http://userdb.diw.go.th/ fac_month/menu.asp.

Nikolaou, I. E., Tsalis, T. A. & Evangelinos, K. I. (2019). A Framework to Measure Corporate Sustainability Performance: A Strong Sustainability-Based View of Firm. Sustainable Production and Consumption, 18, 1-18.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2022). (rāng) phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī sipsām (2566 -2570). [(Draft) National Economic and Social Development Plan No. 13 (2023-2027)]. Retrieved January 17, 2023, from https://www.nesdc.go.th.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570). สืบค้น 17 มกราคม 2566 จาก https://www.nesdc.go.th.

Oksana, S. & Agnieszka, O. (2019). Green Logistics and Circular Economy. Transportation Research Procedia, 39, 471-479.

Robertson, J. L., & Barling, J. (2015). Introduction. In J. L. Robertson & J. Barling (Eds.), The Psychology of Green Organizations. USA: Oxford University Press.

Sauser, Brian J., Richard R. Reilly & Aaron J. Shenhar. (2009). Why Projects Fail? How Contingency Theory Can Provide New Insights–A Comparative Analysis of NASA’s Mars Climate Orbiter Loss. International Journal of Project Management, 27(7), 665-679.

Theodorakopoulos, N., & Budhwar, P. (2015). Guest Editors' Introduction: Diversity and Inclusion in Different Work Settings: Emerging Patterns, Challenges, and Research Agenda. Human Resource Management, 54(2), 177-197.

https://doi.org/10.1002/hrm.21715

Vander Voordt, T. (2017). Facilities Management and Corporate Real Estate Management: FM/CREM or FREM? Journal of Facilities Management, 15(3), 244-261.

Youn, S., Yang, M. G. M, Hong, P. & Park, K. (2013). Strategic Supply Chain Partnership, Environmental Supply Chain Management Practices, and Performance Outcomes: An Empirical Study of Korean Firms. Journal of Cleaner Production, 56, 121-130.