การบริหารเครือข่ายสถานศึกษาไทยโดยใช้แนวคิดการบริหารแบบคล่องตัว

Main Article Content

สมชาย เทศปลื้ม
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
พรพรรณ วีระปรียากูร

บทคัดย่อ

การบริหารเครือข่ายสถานศึกษาไทยอาจเผชิญกับความท้าทาย เช่น การขาดการสื่อสาร การประสานงาน และการสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกันในเครือข่าย วิธีการจัดการแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถตามทันกับภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน การนำเอาการบริหารงานแบบคล่องตัวมาใช้จะทำให้การบริหารการศึกษาของเครือข่ายสถาบันการศึกษาไทย สามารถช่วยตอบสนอง เพิ่มความยืดหยุ่น และสามารถช่วยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางสังคมและการศึกษาของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น การบริหารงานแบบคล่องตัว สามารถช่วยให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารที่สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นเอกภาพมากขึ้นในการจัดการเครือข่ายสถานศึกษา การบริหารเครือข่ายสถานศึกษาไทยสามารถสร้างการพัฒนาในหลายรูปแบบ เช่น  การทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น การสร้างมาตรฐานในหลักสูตร วิธีการสอน    การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา ที่สร้างสรรค์ และมีพลวัตมากขึ้น ซึ่งพร้อมตอบสนองความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดียิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Abrar, M.F., Khan, M.S., Ali, S., Ali, U., Majeed, M.F., Ali, A., Amin, B., & Rasheed, N. (2019). Motivators for Large-Scale Agile Adoption from Management Perspective: a Systematic Literature Review. IEEE Access, 7, 22660-22674. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8630951.

Ciancarini, P., Kruglov, A., Pedrycz, W., Salikhov, D. & Succi, G. (2022). Issues in the Adoption of the Scaled Agile Framework. In M. Harman (Eds.), ICSE-SEIP '22: Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (pp.175-184). ACM Digital Library. https://doi.org/10.1145/3510457.3513028.

Gutiérrez, G., De Lena, M. T. G., Garzás, J. & Moguerza, J. M. (2022). Leadership Styles in Agile Teams: An Analysis Based on Experience. IEEE Access, 10, 19232-19241. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9712259.

Homans, G. C. (1958). Social Behavior as Exchange. American Journal of Sociology, 63, 597-606.

Kowch, E. & Boonlue, S. (2021). Four Trends Shaping More Agile Education Innovation Leadership in Thailand - and Beyond. Journal of Learning Innovation and Technology (JLIT), 1(1), 18-32.

Liao, W., Prejean, E. & Parker, C. (2020). Relying on Agile Management to Develop an International Exchange and Dual Degree Program and Navigate the Covid-19 Pandemic. International Research and Review, Journal of Phi Beta Delta Honor Society for International Scholars, 9(2), 1-19.

Nanthawat T. (2016). Agile kap kānsưksā Thai. [Agile and Thai Education]. Retrieved February 17, 2023, from https://thirdnuntawat.com/2016/agile-education/.

เธิร์ด นันทวัฒน์. (2559). Agile กับการศึกษาไทย. สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://thirdnuntawat.com/2016/agile-education/.

Neumann, M. & Baumann, L. (2021). Agile Methods in Higher Education: Adapting and Using EduScrum with Real World Projects. Retrieved February 17, 2023, from https://arxiv.org/abs/2106.12166.

Peregoy, R. & Kroder, S. (2000). Developing Strategies for Networked Education. Technological Horizon in Education, 28(1), 48-56.

Sangsri W. (2009). Kānsưksā wikhro̜ læ phatthanā rūpbǣp kānbō̜rihān čhatkān khrư̄akhāi sathān sưksā nai khēt phư̄nthī chonnabot phāk tawanʻō̜k chīang nư̄a. [An Analysis and Development of School Network Administration Model in Northeastern Rural Area]. (Master’s Thesis, Chulalongkorn University).

วิชัย แสงศรี. (2552). การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Suksawang S. (2023). Agile khư̄ ʻarai khwāmmāi - lakkān - nǣokhit khō̜ng Agile nai kānthamngān bǣp mai. [What is Agile? Definition-Principle-Concept of Agile in New Ways of Working]. Retrieved February 17, 2023, from https://www.sasima suk.com/17224201/agile-คืออะไร-ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ-agile-ในการทำงานแบบใหม่.

ศศิมา สุขสว่าง. (2566). Agile คืออะไร ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ Agile ในการทำงานแบบใหม่. สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://www.sasimasuk.com/17224201/agile-คืออะไร-ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ-agile-ในการทำงานแบบใหม่.

Suwattanavanich N. (2019). Nǣothāng kānchai ʻō̜ (Agile) nai ʻongkō̜n hai prasop khwāmsamret khō̜ng thanākhān hǣng nưng. [Guidelines for Using Agile in a Successful Organization of a Bank]. (Master’s Thesis, College of Management, Mahidol University).

นิภาพร สุวัฒนวนิช. (2562). แนวทางการใช้อไจล์ (Agile) ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จของธนาคารแห่งหนึ่ง. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล).

Yongkamol, T. (2019). Kānphatthanā rūpbǣp kānbō̜rihān čhatkān khrư̄akhāi sathān sưksā khō̜ng rōngrīan nai khrư̄a sān sāt. [Development of the Educational Management Network Model for Sarasas Affiliated Schools]. (Master’s Thesis, University of Phayao).

ทนันเดช ยงค์กมล. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือสารสาสน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา).