Announcements

ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงการออกเล่มในปี 2567 และ 2568 เป็นต้นไป

2024-06-15

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี เปลี่ยนกำหนดการเผยแพร่เล่มในฉบับที่ 1 ถึง 4 ให้อยู่ในรูปแบบของปีปฏิทิน โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ทำให้มีผลต่อการปรับเล่มสุดท้ายของวารสารปี พ.ศ. 2567 ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 จะครอบคลุมระยะเวลามากกว่าปกติ โดยอยู่ระหว่าง เมษายน - ธันวาคม 2567  

Read more about ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงการออกเล่มในปี 2567 และ 2568 เป็นต้นไป

Current Issue

Vol. 21 No. 1 (2025): January - March
View All Issues