บทบรรณาธิการ

          วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 12 เล่มที่ 1 นำเสนอบทความวิจัยที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตามศาสตร์ของบทความ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารเสนอบทความวิจัยต่อผู้อ่านดังปรากฏต่อไปนี้

          บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ บทความภาษาอังกฤษ เรื่อง The Influence of work-family conflict pressure and role pressure on work performance and other aspects of teacher performance in Chinese higher vocational colleges และเรื่อง What! Phonological Features of Asian English

          บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ บทความภาษาไทย แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ด้านการวิจัย เรื่อง สำรวจเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม สำหรับศึกษาพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลกระทบทางด้านจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: ช่วงปลายของการระบาดของ COVID-19 ด้านธุรกิจและชุมชน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการปฏิสัมพันธ์และการรับรู้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิเพื่อรองรับกิจกรรมผู้สูงอายุ เรื่อง การศึกษาความเข้มแข็งชุมชนเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา และเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ตลาดบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วารสารยังนำเสนอบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ บทความภาษาไทยอีกหนึ่งเรื่องชื่อว่า การวิเคราะห์วรรณกรรมสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่ 3 ของนายมี

          วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตระหนักในความสำคัญของบทความวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาวงการวิชาการควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคม วารสารจึงดำเนินงานควบคู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เป็นองค์กรที่สำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นชองประเทศไทย

 

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมเดือน  โพธิสุวรรณ

                                                                              บรรณาธิการ

Published: 30-06-2023

Developing Strategies to Manage Business Continuity in Sustainable Energy

Somnuk Harnphiset, Kanjana Potivichayanon , Neeranuch Nakaumka

104-112

Explore Behavioral Sciences Research Instruments and Data Collection

Rungson Chomeya, Sombat Tayraukham, Natthapot Saravitee

80-91