ส่วนที่ 1

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้น

 

 1. ประวัติความเป็นมา

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดพิมพ์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ในใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้และความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณะชนและวงวิชาการ กองบรรณาธิการตั้งความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารเล่มนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ความคาดหวังดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นความจริง เมื่อกองบรรณาธิการได้รับแจ้งว่า วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI  และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ไว้ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 1. ข้อมูลเบื้องต้น

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

 

 1. วัตถุประสงค์ของกองทุนวารสารวิชาการ

          วัตถุประสงค์ของกองทุนวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ

 1. จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ
 2. จัดจำหน่ายวารสารวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
 3. เข้าเป็นสมาชิก ชมรม หรือสมาคม วารสารวิชาการต่าง ๆ
 4. ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวารสารวิชาการ
 5. กิจการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 4. การจัดพิมพ์

          วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

 5. ประเภทของผลงานที่เปิดรับ

 1. บทความวิชาการ
 2. บทความวิจัย
 3. บทปริทัศน์หนังสือ

 6. อัตราค่าสมาชิกและค่าทำเนียมวารสารวิชาการ

 

6.1  อัตราค่าสมาชิก 

 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 2,500 บาท ต่อสามปี

6.2  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย

1. วิสัยทัศน์

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. 2. ปรัชญา

          ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้  นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย 

3.  พันธกิจ

 1. จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ความรู้ทางวิชาการ และสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประโยชน์สังคมไทย
 2. เข้าเป็นสมาชิก ชมรม หรือสมาคม วารสารวิชาการต่าง ๆ
 3. 3. ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวารสารวิชาการ
 1. ค่านิยมหลัก

          HSS : Humanities and Social Sciences

          H : Heedfully Learning          = รู้      คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ          

          S : Skill Development           = เป็น   คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ                

          S : Smart  Practice                = เก่ง   คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 1. เอกลักษณ์

          โดดเด่นด้านภาษา  สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม  นำวิชาการสู่ชุมชน

          โดดเด่นด้านภาษา   หมายถึง         การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของ  มหาวิทยาลัย  โดยมีสาขาวิชาภาษาไทยและ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

          สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม   หมายถึง          การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม  เช่น  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครและสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

          นำวิชาการสู่ชุมชน    หมายถึง          การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการดำเนินการตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนำวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม

 1. อัตลักษณ์

          เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม

          เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน      หมายถึง          มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชน เป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม

          สืบสานวัฒนธรรม         หมายถึง          มีความรู้ ความเข้าใจ ทุกมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล

          สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม  หมายถึง          มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมในการ ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ของสังคม

 7. ยุทธศาสตร์ 

 1. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทปริทัศน์หนังสือ
 2. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวารสารวิชาการ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม
 1. 8. นโยบายกองทุนวารสาร

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่จะเผยแพร่และตีพิมพ์บทความในวารสาร คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม ศึกษาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความและแนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ 

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ
 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ

รอพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

 1. บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึง

คุณภาพทางวิชาการ มีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ และเป็นบทความที่เกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือบทความของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ (Peer Review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ไม่ไม่น้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ต่อหนึ่งบทความ

 1. การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
 2. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนบทความ แต่หากผลงานของท่านได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสารฯ จะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยเหตุที่บทความจะปรากฏในวารสารที่เข้าถึงได้ จึงอนุญาตให้นำบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการโดยจำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงชื่อวารสารอย่างถูกต้อง แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
 1. 2. แนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ ของคณะกรรมการวารสารวิชาการ มีขั้นตอน ดังนี้

2.1 ได้รับบทความจากสมาชิก /ผู้ขอรับการตีพิมพ์

 1. เจ้าหน้าที่ทำหนังสือตอบรับ/จัดทำรหัสบทความ/สรุปแจ้งกองบรรณาธิการทุกเดือน /
 2. กองบรรณาธิการประชุมเพื่อตรวจรูปแบบและองค์ประกอบของบทความ/ประชุมหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ผู้ประสานงานโทรศัพท์ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประสานงานเบื้องต้น
 2. เจ้าหน้าที่ทำจดหมายเชิญผู้ทรงตรวจพิจารณาบทความและดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้

ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์  ประกอบด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความประมาณ 30 วัน)        

                    1) จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

2) บทความที่ลบชื่อผู้ส่ง-สังกัด  และใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว  

3) แบบประเมิน 

4) ใบสำคัญรับเงิน  

5) เอกสารขอหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

6) ซองสำหรับให้ส่งกลับ 

 1. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ส่งแบบประเมินในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสานงานจะประสานติดตาม

2.2 หลังจากได้รับแบบประเมิน

 1. เจ้าหน้าที่ทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ส่งหนังสือขอบคุณ
 2. ผู้ประสานงานโทรศัพท์ขอบคุณผู้ทรงฯ และแจ้งเรื่องการเบิกจ่าย
 3. เจ้าหน้าที่นำแบบประเมินเข้าที่ประชุมกองบรรณาธิการ/สแกนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับตัวจริง
 4. กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาบทความว่าจะลงฉบับใด
 5. กองบรรณาธิการตรวจและประเมินรูปแบบของบทความ สรุปเป็นแบบประเมิน
 6. เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแบบประเมินของผู้ทรงฯ และแบบประเมินของกองบรรณาธิการฯ และกำหนดให้แก้ไขและส่งคืนทางอีเมล (ภายใน 30 วัน)
 7. ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งให้โรงพิมพ์จัดหน้า
 8. ในกรณีที่ผู้เขียนบทความไม่ส่งบทความแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสานงานจะประสานติดตาม

2.3 หลังจากได้รับบทความแก้ไข

 1. กองบรรณาธิการพิจารณาบทความว่ามีการปรับแก้ตามแนะนำ
 2. กองบรรณาธิการเขียนบทบรรณาธิการประจำฉบับ และออกแบบปก
 3. กองบรรณาธิการส่งให้โรงพิมพ์จัดหน้าวารสาร และพิสูจน์อักษร
 4. กองบรรณาธิการประสานงานกับโรงพิมพ์เรื่องจำนวนเล่ม และค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสาร
 5. โรงพิมพ์จัดพิมพ์วารสาร

2.4 หลังจากได้รับวารสาร

 1. เจ้าหน้าที่จัดส่งวารสารให้แก่ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. เจ้าหน้าที่จัดส่งวารสารให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
 3. เจ้าหน้าที่นำไฟล์วารสารขึ้นเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์