ฐานข้อมูลเบื้องต้นของวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ส่วนที่ 1

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้น

 1. ประวัติความเป็นมา

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนรวมถึงแวดวงวิชาการ กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 – ปัจจุบัน วารสารได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 1. ข้อมูลเบื้องต้น

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้

          2.1 บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ

          2.2 บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 

          2.3 บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน

 1. วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ

          วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่

          3.1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          3.2 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

               

 1. 4. ขอบเขตเนื้อหาการรับบทความ

            สาขาภาษาและภาษาศาสตร์  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  มานุษยวิทยา  สังคมวิทยายา  ปรัชญาและศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปกรรม  ศึกษาศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          กรณี  บทความทางศึกษาศาสตร์จะต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือทฤษฎีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมด้วย

               

 1. การจัดพิมพ์

             วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

 1. 6. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ

6.1 ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท

6.2 ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

 

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย

 1. วิสัยทัศน์

          วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย

 1. ปรัชญา

          ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างมีมาตรฐานจริยธรรมด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย

 1. พันธกิจ
  • จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย
  • ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวารสารวิชาการ

 

 

 1. ยุทธศาสตร์

4.1 การส่งเสริมวารสารวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย
 • การสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาและบริการเพื่อเผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ

 

ส่วนที่ 3

     3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ ดังนี้

     3.1.1 บทความต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความปริทรรศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     3.1.2. บทความจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการรอพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด

     3.1.3 บทความจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดไว้

     3.1.4. บทความจะต้องไม่เป็นการคัดลอกหรือละเมิดผลงานทางวิชาการของตนเองและผู้อื่น รวมถึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

3.2 แนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ

แนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการ ของคณะกรรมการวารสารวิชาการ มีขั้นตอน ดังนี้

 • การรับบทความจากผู้นิพนธ์/ผู้ขอรับการตีพิมพ์
  • เจ้าหน้าที่ทำหนังสือตอบรับ/จัดทำรหัสบทความ/สรุปแจ้งกองบรรณาธิการ
  • กองบรรณาธิการประชุมเพื่อตรวจรูปแบบและองค์ประกอบของบทความ ตลอดจนสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • กองบรรณาธิการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประสานงานเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจพิจารณาบทความและดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพบทความในการตีพิมพ์ โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

2) บทความที่ลบชื่อผู้ส่ง-สังกัด และใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว  

3) แบบประเมินคุณภาพบทความ

4) ใบสำคัญรับเงิน  

5) เอกสารขอหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

6) ซองสำหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับ 

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งผลการพิจารณากลับมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 15 วัน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ส่งแบบประเมินในระยะเวลาที่กำหนด
  กองบรรณาธิการจะประสานติดตามผลการประเมิน
 • หลังจากได้รับแบบประเมิน
  • คณะกรรมการกองทุนวารสารดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิและส่งหนังสือขอบคุณ
  • เจ้าหน้าที่นำแบบประเมินเข้าที่ประชุมกองบรรณาธิการและสแกนเก็บหลักฐานพร้อมกับต้นฉบับ
  • กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาฉบับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร
  • กองบรรณาธิการตรวจและประเมินคุณภาพบทความ สรุปเป็นแบบประเมิน
  • เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบประเมินของกองบรรณาธิการวารสาร กำหนดให้แก้ไข และส่งคืนผู้ขอรับการตีพิมพ์
   ทางอีเมล (ภายใน 30 วัน) ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งให้โรงพิมพ์
   จัดหน้า
  • ในกรณีที่ผู้ขอรับการตีพิมพ์บทความไม่ส่งบทความแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสานงานจะประสานติดตามการแก้ไข
 • การดำเนินการหลังจากผู้ขอรับการตีพิมพ์ส่งบทความฉบับแก้ไข
  • กองบรรณาธิการตรวจสอบการปรับแก้บทความของผู้ขอรับการตีพิมพ์
  • บรรณาธิการจัดทำบทบรรณาธิการประจำฉบับ
  • กองบรรณาธิการออกแบบปก จัดรูปเล่มวารสาร และพิสูจน์อักษร
  • เจ้าหน้าที่นำไฟล์วารสารขึ้นเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กองบรรณาธิการประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์วารสาร
 • การดำเนินการหลังจากได้รับวารสารจากโรงพิมพ์
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งวารสารให้แก่ผู้ขอรับการตีพิมพ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งวารสารให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง