ข้อมูลเบื้องต้น
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
       บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ
       บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
        บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน

วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
      เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

การจัดพิมพ์
      วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ
     ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
     ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

แจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

2022-01-31

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

Vol. 8 No. 2 (2564): July-December 2021

Published: 2021-12-30

Integrating Teaching English Speaking Skills Towards Cooperative Learning for Thai Undergraduate Students

รังสรรค์ หล้าคำจา, Thanaphat Sonthirak, Wimolporn Rawengwan, Thitirat Raksasri, Pawinee Boonchanda

18-28

“Himmapan” Symphonic Poem for the trombone ensemble: The Cycle

ฐิตินันท์ เจริญสลุง, Narongrit Thammabutr

29-42

Buddhism in China

ปัญจพร เหล่าลูกอินทร์, Wararak Poonwiwat, Suthima Kritthanawat

59-72

FACTORS AFFECTING CONSUMERS IN MAKING DECISIONS IN USING ONLINE FOOD DELIVERY SERVICE IN THE NEW NORMAL PERIOD

กันหา พฤทธิ์พงศกร, Wichien somvipat, Sathaporn keitpiriya , Naree ratanachai, chaiya praditthum

73-87

Cases Conciliation Issues : Study at the Singburi Provincial Court

ปาลิดา กรรณาฤทธิ์, Pawinee Praithong

118-129

TECHNIQUE OF JAKEA SOLO IN KRAWNAI VERSION KRU SAWANG APAIWONG

นริศรา พันธุ์ธาดาพร

193-208

View All Issues