ข้อมูลเบื้องต้น
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
       บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ
       บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
        บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน

วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
      เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

การจัดพิมพ์
      วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ
     ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
     ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

2021-10-29

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2564
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ภายในเดือนเมษยน 2565
ทั้งนี้หากบทความในรอบการตีพิมพ์ครบจำนวนการตีพิมพ์แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ผ่านการพิจารณาไปตีพิมพ์ในฉบับต่อไป

Vol. 8 No. 1 (2564): January-June 2021

Published: 2021-06-30

Land Use Maps Database System of Water Resources by Application a Smartphone to Smart Farmers’ 4.0

benjapuk jongmuanwai, Sudajai Lowanichchai, Sangpetch Prachai, Kosin Chamnanphon, Jessada Rattanasuporn, Krit Krongsrima, Parinya Chinjoho

13-27

View All Issues