Announcements

          วารสารฉบับนี้ ได้ตีพิมพ์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

        กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์  มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

แจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

2022-01-31

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

2021-10-29

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2564
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ภายในเดือนเมษยน 2565
ทั้งนี้หากบทความในรอบการตีพิมพ์ครบจำนวนการตีพิมพ์แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ผ่านการพิจารณาไปตีพิมพ์ในฉบับต่อไป

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ฉบับ 8.2

2021-07-13

วารสารฉบับนี้ ได้ตีพิมพ์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์  มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง