ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณากร  กรสิงห์                        บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์สาวิตรี  สอาดเทียน                       รองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณธเนศวร์  เจริญเมือง               กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง                     กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ                             กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว                               กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์                          กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วารีสอาด                    กองบรรณาธิการและเลขานุการ

อาจารย์กาญจนา  กลิ่นอำพร                               กองบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ