ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณากร  กรสิงห์                        บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  สอาดเทียน                   รองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณธเนศวร์  เจริญเมือง            กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง                   กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ                               กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว                                   กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์                      กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วารีสอาด                    กองบรรณาธิการและเลขานุการ

อาจารย์กาญจนา  กลิ่นอำพร                                   กองบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ