กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศ ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ภู่เทศ รองประธานกรรมการ

๓. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว กรรมการ

๔. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิคเนติ กรรมการ

๖. ดร. อาทิตย์ ดรุนัยธร กรรมการและเลขานุการ