เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2564
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ภายในเดือนเมษยน 2565
ทั้งนี้หากบทความในรอบการตีพิมพ์ครบจำนวนการตีพิมพ์แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ผ่านการพิจารณาไปตีพิมพ์ในฉบับต่อไป