แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดรับบทความ ปีที่9 ฉบับที่ 1 ชั่วคราว เนื่องจากรอปรับประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความใหม่