Announcements

ปิดปรับปรุงระบบ

2022-01-03

เนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จะปิดปรับปรุงระบบวันที่ 4-20 มค.2565 ดังนั้นหากจะดำเนินการส่งบทความ ทางวารสารขอแจ้งเพื่อทราบว่า วันดังกล่าวจะอยู่ในช่วงเวลาปรับปรุงระบบ

Read more about ปิดปรับปรุงระบบ

Current Issue

Vol. 8 No. 1 (2022): January-April

บรรณาธิการแถลง

          ในขณะที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ ยังไม่คลี่คลาย เพราะสายพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้นับพันคนแล้ว อีกทั้งการได้รับวัคซีนเข็มที่สามยังไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรที่มากเพียงพอ รัฐบาลจึงยังคงต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑กำลังอยู่ในกระบวนการ ซึ่งฝ่ายเครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามที่จะลดความเข้มงวดของมาตรการต่างๆ ให้อ่อนแอลง นอกจากนี้ มีความพยายามจากกลุ่มที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายคนพยายามผลักดันประเด็นนี้อยู่เป็นระยะๆ ทั้งๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ได้

           เรื่องที่สอง เกี่ยวกับประกาศใหม่ของ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งระบุว่า ผลงานวิชาการที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะต้องได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย ๓ คน ดังนั้น บทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์กับทางวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน ๓ ท่าน โดยยึดตามวันที่นักวิชาการ/นักวิจัยได้ส่งบทความเข้ามาในระบบ

            สุดท้าย กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ขอขอบคุณนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้สนใจทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการฯ หวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อตีพิมพ์กับทางวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุขต่อไป

Published: 2021-12-29
View All Issues

Every article will be reviews by 3 experts in the field, prior to publishing manuscript in the  Public Health Policy &  Laws Journal.

Articles published in the Journal of Public Health policy &  Laws, are personal opinions of the authors and do not reflect, or obligate editors' endorsement.  

The editorial board does not reserve the right to copy content, according to the academic principles in the articles, but credits and citation should be referred to the source accordingly.

  

Call for paper throughout the year.  Article submitted by the author must be written according to the guidelines of the journal.  

The editorial board does not reserve the right to reference-copy contents according to the academic principles in the articles for educational  purposes, but the content of article had been cited the source completely

Contact editor:  Prof.Dr.Nithat Sirichotiratana, email address: nithat.sir@mahidol.edu

                             the Department of Public Health Administration. Faculty of Public Health,  Mahidol University

 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

          บทความวิชาการ มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (ฉบับออนไลน์)

          บทความวิจัย มีค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน 2,500 บาท (ฉบับออนไลน์)

          สำหรับบทความวิจัยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน 3 ท่าน 

เจ้าของบทความ หรือ ผู้ส่งบทความ หรือ Corresponding Author สนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 254- 218804-9 สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน