About the Journal

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้ง แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และการศึกษา

รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ  โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดทำวารสาร ตั้งแต่การคัดเลือกบทความ และมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรอง บทความ บทความละ 3 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind Peer Review) อีกทั้งบทความต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

กำหนดออก

       วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

       .  ค่าธรรมเนียม  บทความละ  8,000 บาท     

โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-843544-4  ชื่อบัญชี นางสาวเพ็ญศรี  บางบอน (บรรณาธิการ) เมื่อโอนเงินแล้วส่งหลักฐานเข้ามายัง email : pensri.2508@gmail.com

บรรณาธิการ

ดร.เพ็ญศรี บางบอน   

เจ้าของวารสาร

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค