Current Issue

Vol. 6 No. 1 (2020): January - April
Published: 2020-04-30

Research Articles

View All Issues

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย อีกทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการจัดทำวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม)

ISSN: 2586-8462 (print)
ISSN: 2697-4487 (online)