Contact

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
222/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ +661(0)54 411288-9, แฟกซ์ +661(0)54 887093-5

Principal Contact

ดร.เพ็ญศรี บางบอน
Faculty Of Management Science Of Phranakhon Rajabhat University
Phone +661(0) 5441 1288-9

Support Contact

นายเสริมชนก สิทธิเกษร, นายนพดล ท้วมวงษ์ นายเมธัส วรรณสุข
Phone 0957012966, 0628919453