Factors Affecting The Professional Skills of Certified Public Accountants and Tax Auditors

  • สุรเดช เล็กแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Keywords: Professional Skill, Certified Public Accountants, Certified Tax Auditor

Abstract

The purpose of this study is (1) professional knowledge, work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants and (2) professional knowledge, work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of tax auditors. The samples are 354 licensed auditor in Bangkok the questionnaires conduct collection the data then analysis by statistics such as frequency, percentage, SD and multiple regression analysis.

The result indicated that: (1) professional knowledge work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants, with regression coefficients of 0.357, 0.209 and 0.353, respectively, and (2) professional knowledge. Work experience and continuous professional development have positive impact the professional skills of the tax auditor. The coefficients of regression were 0.532, 0.174 and 0.239, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2560). “รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร”. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.rd.go.th สืบค้น 25 มกราคม 2560.

ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ และคณะ. (2554). ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชีและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม.

อัมพร เที่ยงตระกูล (2557). ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ดุจกมล นาจารย์. (2557). ผลกระทบของการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สงกรานต์ ไกยวงษ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560). “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547” “InternationalEducation Standards (IES)”. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th สืบค้น 31 มกราคม 2560.

สุริยงค์ วงศาพัฒนานันท์. (2557). ผลกระทบของการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Published
2018-06-25
Section
Research Articles