Rape Crime Prevention Behavior

  • ฉัตรกวินฐ์ กุลโท
  • พิภพ วชังเงิน
  • อติพร เกิดเรือง
Keywords: Rape Crime, Prevention Behavior

Abstract

Research is a quantitative and qualitative mix. Aims to (1) To study the factors influencing crime prevention and crime prevention behavior. (2) Compare personal factors and crime prevention behavior, and (3) Determine the relationship between factors affecting crime prevention, rape and behavior. Crime prevention, Rape cases data were collected by using questionnaire and questionnaire. Sample population 400 From the people living in Nakhon Ratchasima municipality. By Taro Yamane method .Used statistics F Test the significance of the variable by adding a stepwise method. Use F to compare one-way analysis of variance (t-test) F-test (One Way Analysis Of Variance). Statistical regression analysis with multiple regression coefficients and describe the results results of the interview. The research found that Factors Affecting Crime Prevention Rape Behaviors "Community Communication" includes : Community TV is an important channel for informing about sexual crimes. By the way, daily cable TV alarms are broadcast. The results of the forecast are the most valuable. The results of the interviews with the municipality and police area. Let's know rape crime should be reported to the community. When events occur in the community. Or close to find a way to protect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.จรีย์ ศรีสวัสดิ์. (2556). “สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ปี 2556”. สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2561, http://goo.gl/i9mHtL).

2.จินตวีร์ เกษมสุข. (2554). หลักการและยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์. (เอกสารประกอบการเรียนรู้,คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์). มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร.

3.เชิดชัย ศรีโสภา. (2556). การพิจารณาใช้กล้องวงจรปิดสาหรับงานรักษาความปลอดภัยธุรกิจก่อสร้าง. (งานค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะ
วิศวะกรรมศาสตร์). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

4.ธิดารัตน์ มกรทัต. (2556). ความพึงพอใจของสมาชิกเคเบิลทีวีระบบ HD (High Definition) ที่มีต่อ การบริหารงาน บริษัท เคเบิลทีวี(จันทบุรี) จากัด. (สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

5.นฤมล นิราทร. (2543). การสร้างเครือข่ายการทางาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

6.บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สุวีริยา สาส์น.

7.ประนอม แมนมาศวิหค. (2553). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์,นครสวรรค์. ยงยุทธ สาครเกษ. (2549). ภาวะผู้นากลุ่มทางานการจูงใจ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง.

8.พรชัย ขันตี และคณะ. (2543). ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : เน็ตบุ๊ค. ศศิวิมล ตามไทย. (2542). การปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของประชากรใน กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

9.สุรีวรรณ แจ้งจิตร. (2555). การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏกาญจนบุรี, กาญจนบุรี.

10.สมนึก ภัททิยธนี. (2558). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.

11. Boonshri Si clean. (2014). University. No. 9. Bangkok: Suwinya Sarasin. (in Thai)

12. Cherdchai Srisopa (2014). CCTV Security Considerations for Construction Business. (Independent Research Master of Science Faculty of Technology and Communication Faculty Engineering science). Dhurakij Pundit University, Bangkok. (in Thai)

13. Jira Srisawat. (2014). “Sexual violence situation in 2013” Retrieved on May 14, 2018, http://goo.gl/i9mHtL).(in Thai)

14. Jintawee Sukasem. (2011). Principles and Strategies for Public Relations. (Learning Materials, Communication Arts, Public Relations) Sripatum University, Bangkok. (in Thai)

15. Nuron Nirat (2000). Networking: Some considerations. Bangkok: Thammasat university press.

16. Pongchai Khantee et al. (2000). Theory and research in criminology. Bangkok: Netbook. Prathom Manam Sawan (2010). Leadership, change and effectiveness of management. (Master of Business Administration). Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan. (in Thai)

17.Tidarat Mahatat. (2014). Satisfaction of cable television subscribers with HD (High Definition) system on cable television management (Chanthaburi) Co., Ltd. Faculty of Journalism and Mass Communication). Thammasat University, Bangkok. (in Thai)

18. Sasivimol tamthai. (1999). Exposure to knowledge the attitude and behavior of brown rice consumption in Bangkok.Chulalongkorn University, Bangkok

19. Srisawan Tungchit. (2012). Social network analysis. (Information Technology) Faculty of Science and Technology. Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi. (in Thai)

20. Somchai Pattatayathee. (2016). Educational Measurement. 3rd edition. Kalasin: Coordinate printing. (in Thai)

21. Yongyut Sakornkas. (2006). Leadership, working group, motivation. No. 8. Bangkok: VJ PRINGING. (in Thai)
Published
2019-08-26
Section
Research Articles