Personnel Involvement Management That Affect the the Performance of Ubonratchathani Sports School

  • Tassamalee Thongjan
  • Wichan Learneilairat
Keywords: participative, effectiveness, Ubonratchathani Sports School

Abstract

The purpose of this study was to 1) study the level of participative management of personnel affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School.

             The results showed that participative management of personnel affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School in overall was at a high level. They were classified into descending order, planning, monitoring and evaluation of operations, development, updating and finding problems and causes of problems, respectively, and the efficiency of Ubonratchathani Sports School in overall was in high level. Sort by descending order is Academic Administration. Budget management Human Resources Management General management, respectively, and relationship testing found that participatory management using planning strategies. Association with the efficiency of the school academic administration (r=0.79) and participative management of personnel affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School in the budget management aspect (r = 0.76) Conclusions that participative management of personnel affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School in academic administration aspect and budget management aspect affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ. (2545). การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมวิชาการ. (2540).หลักการจัดอนุบาลศึกษา. การบริหารโรงเรียน. น 18. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์รองเมืองการพิมพ์.
กระทรวงศึกษาธิการ.(2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา.
กัลยา วานิชย์บัญชา.(2540) การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บัญชา.(2542). การวิเคราะห์สถิติ:สถิติเพื่อการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ ภู่ขันเงิน (2559). ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.วิทยาลัยทองสุข.
ชุลีพร อนะมาน. (2551). ความต้องการของผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด สระบุรี.วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เชาวรัตน์ โทณผลิน.(2550). ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550.
ณัฐณิชานันท์ พิมพ์ทอง.(2554) ได้การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบ้าน
ทับร้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.วิทยานิพนธ์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ทิวัตถ์ ศรีดำรงค์.(2558) การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ:การศึกษาทฤษฎีฐานราก.
ดุษฏีนิพนธ์บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประเสริฐ วงค์คำ. (2554) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
(ธนาคารกรุงเทพ5)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1. สารนิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา.วิทยาลัยทองสุข.
ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ. (2555) การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เยาวภา ประคองศิลป์.(2551). ความจำเป็นของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน. เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการทางการศึกษา เรื่องจำเป็นจริงหรือกับการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัศมี ชูเตชะ. (2554). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองปากดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 .สารนิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.วิทยาลัยทองสุข.
วรสิทธิ สฤษดิ์อภิรักษ์.(2552). ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร.
วศิน ปาลเดชพงศ์. (2550). ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน :
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลก้องหล้า กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วาม ดุลยากร.(2551). ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

วิชชุลดา งามปลอด.(2552). ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลในเขต
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สายชน หมวกเหล็ก.(2549). ความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มี
ชั้นประถมศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุณีย์ บุญสิริชูโต.(2557). การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลต่อ
การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.
สุดารัตน์ แซ่ซี. (2552). ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตจังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี มีพงษ์. (2548). ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
วัฒนพฤกษา แผนกอนุบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สนธยา จันผง. (2553). ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านจันทเขลมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
โสภิตอนงค์ บุญช่วย. (2549). สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สองศรี แสงศรี. (2555)การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน.ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อรชุมา พงษ์กลับ (2557). การมีส่วนร่วมของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการ
จัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.
Published
2021-03-25