Published: 2016-09-20

บทบรรณาธิการแถลง

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

5

ความมีอยู่ของโรงเรียนใต้ร่มไม้จากวาทกรรมของการศึกษาทางเลือก

ศิลป์ชัย สุวรรณมณี, คมณ์เดช เปาะทอง, นวลแสง สูคีรี, อิศรัฏฐ์ รินไธสง, วันชัย ธรรมสัจการ

22-36

ชีวิตคู่สมรสชาวต่างชาติในจังหวัดสุรินทร์

อิทธิวัตร ศรีสมบัติ, พนา จินดาศรี

55-66