Political Science and Public Administration Journal

ISSN 2630-0435 (Print)

ISSN 2630-0699 (Online)

Vol.11 Supplemental Issue (July-December 2020)

 

วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับเพิ่มเติมจะประกอบด้วยบทความที่กองบรรณาธิการคัดเลือกจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เคยเป็นลูกศิษย์ หรือผู้ที่เคยร่วมงานกับอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี จำนวน 6 บทความ

 

Published: 2020-11-27