<b>นายใน กับปัญหา “ความจริงในเรื่องเล่า” และ“ร่างทรงของอดีต”</b><br> “Naay Nai” and Problems of Narrative Truth and Medium of the Past

ผู้แต่ง

  • นาวิน วรรณเวช ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดย่อ

ยุคปจจุบันนี้อาจกลาวไดวา เปนยุคที่ “ของเกาๆ” ยอนกลับมา อีกครั้ง ดังที่จะเห็นไดจากของที่ได ชอวื่ า “โบราณ” ทงหลายไม ั้ ว าจะเป  น ไอศกรีมโบราณ กวยเตี๋ยวยอนยุค กาแฟโบราณ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะ สะทอนให  เห นถ็ งอาการโหยหาอด ึ ตี หรอไม ื ก คงไม ็ ส าคํ ญเท ั าก บวั าความ  “โบราณ” เหลานี้เปนอยูอยางไรใน วัฒนธรรมของเรา หลายครั้งเราก็ คงรูสึกไดวาความโบราณเหลานั้น เปนสิ่งประกอบสรางขึ้นมาใหม ของที่รูกันวาโบราณตางๆ นั้นจึงมี ความใหมอยูในตัว นาสังเกตวาคน

Author Biography

นาวิน วรรณเวช, ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) อาจารย,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-04-01