<b>ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารการกินสมัยอยุธยา</b><br> Diversity of Food Culture in Ayutthaya Period

ผู้แต่ง

  • เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

ayutthaya period, diversity, food culture

บทคัดย่อ

This research study the diversity of food culture

in Ayutthaya period by native and foreign historical

documents. The result of this study reveal, food in

Ayutthaya period was plentiful.There were Siamese

food and foreign food.Some foreigner cooked and sold

food in market.The diversity of food in Ayutthaya

presented cultural exchange in consumption through

a variety of food.

Keywords:  ayutthaya period, diversity, food culture

 


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อาหารในสมัยอยุธยาผ่านเอกสารประวัติศาสตร์สมัย

อยุธยาทั้งเอกสารของไทยและเอกสารของชาวต่างชาติ

ผลการศึกษา พบว่า อาหารการกินในสมัยอยุธยามี

ความอุดมสมบูรณ์ มีอาหารมากมายทั้งอาหารของ

ชาวสยามและอาหารของชาวต่างชาติ อาหารบางอย่าง

เป็นอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติที่นำเข้ามาจากต่าง

ประเทศ อาหารบางอย่างเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติ

ทำขายในตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยา การมี

อาหารหลากหลายเชื้อชาติในพระนครศรีอยุธยา

แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน

การบริโภคผ่านอาหารที่หลากหลาย

คำสำคัญ:  ความหลากหลาย, วัฒนธรรมอาหารสมัยอยุธยา

Author Biography

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) อาจารย์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-01-09